Stając w obliczu dynamicznego rozwoju, przedsiębiorstwa poszukują dodatkowej przestrzeni do realizacji zadań i przechowywania surowców lub wyrobów gotowych. W efekcie coraz większym zainteresowaniem cieszą się hale stalowe. Wielu inwestorów decyduje się na ten wybór ze względu na możliwość uniknięcia długotrwałych procedur związanych
z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W praktyce okazuje się, że wzniesienie hali stalowej nie zawsze może się odbyć na zgłoszenie. Czy w takim razie hala stalowa jest budynkiem?

KONTROWERSJE WOKÓŁ HALI STALOWEJ: BUDYNEK CZY NIE?

W sieci coraz częściej możemy przeczytać, że hala stalowa nie jest budynkiem, a obiektem tymczasowym. Przez obiekt tymczasowy rozumie się budowlę przeznaczoną do czasowego użytkowania w czasie krótszym niż jego techniczna trwałość oraz wszelkie budowle niezwiązane trwale z gruntem. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Jak w tym kontekście postrzegać halę stalową?

Kontrowersje wokół postrzegania hal stalowych należy przypisać ich dużej różnorodności. Czasami określenie to jest używane w odniesieniu do obiektów tymczasowych, takich jak namioty halowe czy magazynowe, które faktycznie bazują na konstrukcji stalowej, ale nie są trwale związane z gruntem i mogą być w każdym momencie zdemontowane. Hale te znacząco różnią się od hal stalowych dedykowanych do wieloletniej eksploatacji. Te drugie są trwale związane z gruntem, posiadają fundamenty i dach.

HALA STALOWA JAKO BUDYNEK: DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE?

Zrozumienie, że hala stalowa wyróżniająca się bardzo dużą kubaturą i przeznaczeniem do wieloletniej eksploatacji jest budynkiem, pozwala uniknąć wielu problemów na etapie dopełniania formalności – od wyboru działki budowlanej, aż po przekazanie niezbędnych dokumentów do właściwych organów administracji publicznej. Budowa tego typu hali stalowej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę jest wymagane w stosunku do obiektów, których eksploatacja jest planowana na czas dłuższy niż 180 dni. Dotyczy hal całorocznych, jak również obiektów, których konstrukcja wyczerpuje znamiona budynku w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.