Hansen

  • IMG_4112
  • IMG_8926
  • IMG_8935
  • IMG_8817

Budowa mroźni -60 stopni Celsjusza dla firmy CHR Hansen Poland